Dịch vụ

Logistics

Ngày đăng: 22/10/2016 - 8:19 PM

Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu

- Khai thuê Hải quan

- Thủ tục xuất nhập khẩu

- Giao nhận hàng triển lãm và công trình

- Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)

- Đóng gói bao bì hàng hóa

- Tư vấn xuất nhập khẩu

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )

- Bảo hiểm, hun trùng , kiểm văn hóa …

- Xuất / nhập khẩu ủy thác

- Đóng kiện các loại hàng hoá

- Hàng chuyển cảng đi các tỉnh.

- Làm thủ tục cho hàng quá cảnh đi các quốc gia.

Dịch vụ phân phối hàng hóa thiết bị XNK và nội địa :

Thực hiện các công việc giao nhận vận chuyển tập trung về kho, bảo quản, phân loại và tổ chức vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận đến các địa điểm được yêu cầu, thu chi hộ cho chủ hàng … thông qua hệ thống kho bãi đủ tiêu chuẩn và chương trình phần mềm quản lý theo yêu cầu của các công ty đa quốc gia.
Dịch vụ vận chuyển

- Vận chuyển container và hàng rời

- Di dời văn phòng, nhà xưởng và tài sản cá nhân

- Vận chuyển hàng quá cảnh các nước khác .

Dịch vụ kho thường / kho ngoại quan

- Đại lý lưu kho và phân phối hàng hóa

- Kinh doanh kho ngoại quan và dịch vụ giao nhận của kho ngoại quan

- Dịch vụ quản lý hàng thế chấp cho các ngân hàng thương mại

Dịch vụ cung cấp cho hãng tàu – dịch vụ tại cảng

- Đại lý thủ tục cho các hãng tàu

- Dịch vụ kiểm kiện

- Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS

- Thực hiện đưa hàng chung chủ trong cùng 01 container vào kho cảng

- Dịch vụ cho tàu và thuyền viên khi cập cảng .

Bài viết khác

SERVICE

Logistics

Date post: 22/10/2016 - 8:19 PM

Logistics services for export - import
- Customs declaration
- Import and export procedures
- Delivery of the exhibition and the works
- Freight door (door to door services)
- Packaging of goods
- Import-Export Consulting
- The procedures for certificates of origin (C / O)
- Insurance, fumigation and control culture ...
- Export / import trustee
- Closing Event of commodities
- Every port transfer to the provinces.
- To carry out procedures for transit goods to other countries.
Cargo delivery services Import Export and domestic equipment:
Implementation of freight forwarding work focuses on warehousing, storage, sorting and organizing the transport, handling, forwarding to the requested location, collection for shippers ... through the storage system grounds of qualification and management software programs required by multinational companies.
Shipping services
- Shipping containers and bulk cargo
- Relocation of offices, workshops and personal property
- Transportation of goods in transit to other countries.
Warehousing services commonly / bonded warehouse
- Agents warehousing and distribution of goods
- Business bonded warehouse and logistics services of bonded warehouses
- Service management Mortgage for commercial banks
Services provided to the carrier - services at airports
- Agents for shipping procedures
- Auditing services event
- Consolidation of export and import cargoes divided over CFS
- Implement put all in the same general line containers into the storage terminal 01
- Services for the ship and crew while docked.

More Posts

Copyright © 2016 by HA KIM HAI.All rights reserved. Desgin by Nina.
F
 • Mr.Long

  Mr.Long

  0986 00 7479

  philip@hakimhai.com

 • Mr. Tài

  Mr. Tài

  0938262661

  customer@hakimhai.com